Melden van klachten

Vind jouw baan

Heb je een klacht en kom je er samen met je contactpersoon bij In Person niet uit, dien de klacht in bij de Centrale Service Desk van In Person. Denk aan klachten over je salaris, loonstroken, planning en gewerkte uren.

Bij de Centrale Service Desk worden de klachten die zowel telefonisch, schriftelijk als per mail binnenkomen direct in behandeling genomen. Onze Centrale Service Desk registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingsproces conform onze klachtenprocedure. De Centrale Service Desk is via dit mailadres te bereiken: info@inperson.nl of telefonisch via 055-5805800.

Melden van misstanden en ongewenst gedrag bij vertrouwenspersoon
Wij willen dat al onze medewerkers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen. De procedure Regeling Omtrent Ongewenst gedrag biedt de mogelijkheid aan uitzendkrachten, klanten en eigen medewerkers om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) In Person.

Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie of racisme, seksuele of andere intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon kun je mailen naar: vertrouwenspersoon@inperson.nl.

Melding illegale praktijken en ernstige misstanden
Een klokkenluidersregeling is bedoeld om misstanden in organisaties te signaleren. Misstanden die via de klokkenluidersregeling aan het licht komen, moeten een maatschappelijk belang schaden.

Alle medewerkers kunnen door middel van een klokkenluidersprocedure problemen of vermoedens van misstanden melden. Een misstand kan te maken hebben met fraude, intimidatie, corruptie, milieudelicten, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften.

Klokkenluiden kan worden omgeschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) bekendmaken van vermoedens van illegale of immorele praktijken. Deze praktijken vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een (groot) maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen kunnen ondernemen.

Gaat een misstand over een persoonlijke aangelegenheid, dan is de klokkenluidersregeling niet op zijn plaats. Hiervoor kan je je melden bij de vertrouwenspersoon.

Ook binnen In Person kun je gesignaleerde misstanden melden. Om juistheid van het proces van melden te borgen heeft In Person een klokkenluidersregeling opgesteld. In deze regeling kun je lezen wanneer en bij wie je misstanden kunt melden. En hoe het vervolgproces, inclusief borging van beschermingsmaatregelen, verloopt.

Sluiten