Voorwaarden

De wens wordt op verzoek van de winnaar -verder te noemen deelnemer- op een door hem gekozen, passende datum uitgevoerd, waarbij geldt dat uitvoering dient plaats te vinden binnen drie maanden na de trekking.

Inruil tegen contante waarde is niet mogelijk. Wanneer de wens niet binnen drie maanden wordt uitgevoerd, komt deze definitief te vervallen. Enige (schade)vergoeding of compensatie zal in dat geval niet aan de orde zijn.

Deelname geschiedt voor eigen risico. In Person is geen partij bij en voor de uitvoering en dus niet aansprakelijk, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. In Person is -dan ook- niet gehouden tot vergoeding van enige schade, geleden bij of verband houdend met de deelname aan en uitvoering van de wens. Deelnemer verklaart op voorhand en uitdrukkelijk van In Person geen schade en/of kosten te zullen vorderen of haar anderszins aansprakelijk te zullen stellen.

In Person kan van de uitvoering van de wens beeldmateriaal (laten) maken en dat gebruiken voor publicitaire doeleinden in de breedste zin van het woord, waaronder begrepen publicatie via internet en alle social media, nu en in de toekomst. Deelnemer stemt daarmee op voorhand uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in, voor nu en in de toekomst, en ziet in dat kader uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk af van -een beroep op- zijn portretrecht.