FAQ over NOW

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Op 31 maart heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de NOW) hiervoor opgezet.

Wij hebben de regeling inmiddels doorgenomen en voor u de meest voorkomende vragen en antwoorden verzameld.

 

Algemene vragen

 • Wat houdt de NOW-regeling in?

Een subsidie in de loonkosten van de werkgever van maximaal 90% van de grondslag. De grondslag is 130% van het loon voor de sociale verzekeringen. Er wordt een voorschot – na het indienen van de aanvraag – van maximaal 80% toegekend.

Er wordt in diverse publicaties – door onduidelijke communicatie vanuit de overheid – gesuggereerd dat de regeling tot maximaal 90% van de loonkosten compenseert.

Vanuit de vermelde grondslag 130% en de maximale uitkering ad 90%  = de maximale uitkering 117% van de loonsom. Dit is in veel gevallen nog geen 70% van de loonkosten (20% minder dan veelal gesuggereerd).

 • Wanneer gaat de NOW-regeling open?

Het streven is per 6 april 2020. Omdat dit nog niet definitief is, hebben we in de tekst opgenomen dat de aanvraagperiode loopt van 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020.

 • Wanneer bent u werkgever volgens de NOW-regeling?

U bent werkgever als wordt bedoeld in artikel 1 onderdeel q of r Wet financiering sociale verzekeringen. Oftewel de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de overheidswerkgever.

 • Is een verlies aan arbeidscapaciteit ook vereist?

Nee, alleen omzetverlies.

 • Wanneer wordt er besloten over een eventuele verlenging?

Verlenging wordt voor mogelijk gehouden. Daarover zal vóór 1 juni 2020 besloten worden. Bij een verlenging kunnen nadere voorwaarden worden toegevoegd.

 • Ben u verplicht de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de werknemers te informeren over de subsidieregeling van de NOW-regeling?

Ja, u bent verplicht de OR of PVT en – bij gebreke daarvan – de werknemers te informeren.

 • Wanneer vervalt de regeling? 

Per 1 augustus 2021.

 • Waarvoor moet de werkgever de subsidie aanwenden?                          

De werkgever is verplicht de subsidie ‘volledig’ voor het betalen van de loonkosten aan te wenden.

 

Vragen over de tegemoetkoming en het voorschot

 • Hoe wordt de subsidie berekend?

A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

A = percentage van de omzetdaling;

B = loonsom.

1,3 = opslag voor aanvullende loonkosten en overige lasten*

0,9 = percentage subsidie

Voor de loonsom wordt gekeken naar het eerste loonaangiftetijdvak van 2020.

Let op: de 1,3 opslag bovenop het SV-loon is niet voldoende om alle kosten te dekken. Daardoor zal het feitelijk uitgekeerde subsidiebedrag lager uitvallen dan de beloofde 90%.

 • Hoe hoog is het voorschot?

80% van het bedrag dat aan subsidie wordt toegekend.

Voorbeeld Een werkgever heeft voor de berekening van het voorschot, waarbij wordt uitgegaan van het tijdvak januari 2020, € 3.500.000 loonsom en een verwachte omzetdaling van 25%. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,25 x € 3.500.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 3.071.250 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%, in dit voorbeeld dus € 2.457.000.

 • Kan het UWV de betaling van het voorschot opschorten?

Ja, bij een ernstig vermoeden dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, kan tevens aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.

 

NOW-aanvragen

 • Hoe wordt de aanvraag ingediend?

Door middel van een formulier dat de Minister ter beschikking stelt. Dit kan uiterlijk tot en met 31 mei 2020.

 • Wat moet worden ingevuld?

Ingeval er een aanvraag is gedaan voor de Werktijdverkorting, dan het dossiernummer;

De verwachte omzetdaling (uitgedrukt in hele procenten);

In welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht;

Het loonheffingsnummer; en

Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

 • Wanneer beslist het UWV op een aanvraag?

De beslistermijn van het UWV is 13 weken. De betaling van het voorschot gebeurt in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

 • Is een accountantsverklaring vereist?

Bij de aanvraag niet.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. De grens waaronder dit niet is vereist, wordt nog vastgesteld en kan later ook worden aangepast. Binnen 22 weken na de aanvraag zal het UWV de subsidie definitief vaststellen. Bij definitieve vaststelling kan sprake zijn van een nabetaling of een terugvordering.

 • Hoe lang kan het UWV de administratie controleren?

Tot vijf jaar na de vaststelling van de subsidie.

 • Moet u als werkgever wijzigingen ten aanzien van de aanvraag melden bij het UWV?

Ja.

 • Wanneer kan een aanvraag worden geweigerd?

Bij niet of onvoldoende aannemelijk maken dat wordt voldaan aan de vereiste omzetdaling; of

Wanneer het opgegeven IBAN-nummer niet correspondeert met het loonheffingsnummer; of

Wanneer er geen loongegevens aanwezig zijn in de polisadministratie van het UWV; of

De aanvraag anderszins niet voldoet aan de vereisten van de regeling.

 •  Zijn besluiten in de zin van de NOW-regeling vatbaar voor bezwaar en (hoger) beroep?

Ja, het zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hoger beroep dient te worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

 • Mag het UWV gegevens uitwisselen met andere organisaties en zo ja welke?

Ja, het UWV mag gegevens uitwisselen met de Belastingdienst. Als sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, heeft het UWV daarnaast de mogelijkheid om aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek instellen en tot vervolging overgaan. De Inspectie SZW kan onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek starten.

 • Zal er controle op correctheid van de verstrekte gegevens plaatsvinden?

Ja, door middel van data-analyse controles. Dit kan plaatsvinden als onverwachte verschuivingen plaatsvinden tussen personeel binnen het concern, loonheffingennummers of andere mogelijke varianten. In dat geval kan een verklaring worden opgevraagd bij de formeel werkgever die de NOW heeft aangevraagd. Bij definitieve vaststelling van de subsidie wordt gebruik gemaakt van een verklaring van een accountant. Ook worden op ontvangen verantwoordingen risicogericht controles uitgevoerd.

 

Vragen over dienstverbanden en contracten

 • Moeten werknemers met een bepaalde tijdscontract in dienst worden gehouden?

Wanneer het contract afloopt hoeven werknemers niet in dienst te worden gehouden. Dit mag overigens wel.  Over de tijd dat de werknemer in dienst is bij het bedrijf met een lopend contract met vaste urenomvang kan subsidie worden aangevraagd.

 • Vallen zieke werknemers onder de NOW-regeling?

 Ja, wanneer de zieke medewerkers een lopend contract kennen met vaste urenomvang..

 

Vragen voor concerns

 • Wat is volgens de NOW-regeling een concern?

Wanneer de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep (zoals staat in artikel 2:24b BW). Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander (zoals bedoeld in artikel 2:24a BW), worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van deze regeling behandeld als een groep.

 • Wordt de omzetdaling op concernniveau bepaald of per entiteit/werkgever?

Indien er sprake is van een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, is de omzetdaling van de gehele concern de basis van de subsidie. Voor alle loonheffingennummers die horen bij rechtspersonen of natuurlijke personen die onder het concern vallen, wordt dezelfde omzetdaling opgegeven. Ook hierbij geldt dat de individuele werkgevers  (dus per loonheffingennummer) de subsidie formeel aanvragen.

 • Hoe wordt de omzetdaling bepaald bij internationale concerns?

Er wordt gekeken naar de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse onderdelen met in Nederland verzekerd sv-loon (sociale verzekeringsloon)van de groep.

 • Komen publiekrechtelijke rechtspersonen, die vallen onder een concern ook in aanmerking voor de NOW subsidie?

Ja, daarvoor gelden dezelfde regels als voor privaatrechtelijke rechtspersonen.

 

Omzet gerelateerde vragen

 • Wat ziet de NOW als omzet?

Dat is gelijk aan de definitie van omzet in het jaarrekeningenrecht( zie artikel 2:377 lid 6 BW). Er wordt uitgegaan van netto omzet, zijnde opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke én de over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van de onderneming.

 • Hoe bereken ik het percentage omzetdaling?

Het percentage omzetdaling is het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de periode maart – mei 2020, te delen door de referentie-omzet. Het percentage wordt naar boven afgerond op een afgerond percentage.

De referentie-omzet is de omzet over 2019, gedeeld door 4 (bij aanvang onderneming per 1-1-2019 en anders bij aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29-02-2020), gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met 3. 

De grondslag voor de omzetdaling hoeft niet te worden aangetoond.

Voorbeeld: Een voorbeeld voor de berekening percentage omzetdaling: een werkgever had een omzet in 2019 van gemiddeld € 100.000 per maand, ofwel € 1.200.000 over het gehele jaar. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 – in dit voorbeeld de periode waarover de werkgever heeft aangegeven zijn omzetdaling berekend te willen hebben – is zijn omzet gemiddeld € 70.000 per maand, ofwel € 210.000 over de gehele periode. In dit geval is de omzetdaling: (€ 1.200.000 / 4) – € 210.000 = €90.000 : €300.000 (referentie-omzet) = 0,30  x 100% = 30%.

 • Is correctie van de referentie-omzet periode mogelijk?

Nee.

 • Worden subsidies en/of andere bijdragen uit publieke middelen gelijk gesteld aan omzet?

Ja.

 • Wat als er vertraging wordt verwacht in de omzetcijfers?

Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking een of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft hetzelfde; namelijk de loonsom van de  maanden maart, april en mei 2020.

 

Vragen over loonkosten en loonsom

 • Welke loonkosten betreft het?

Loonkosten van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (fictieve dienstbetrekkingen inclusief, DGA’s vrijwillig verzekerd exclusief).

 • Wat wordt verstaan onder loonsom?

De loonsom is het loon van alle werknemers, behorende tot het loonheffingsnummer. Het gaat daarbij om sv-loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020 (derhalve januari 2020, bij vier weken vermenigvuldigd met 8,33%). Indien er geen loongegevens aanwezig zijn, zoals hiervoor bedoeld, dan wordt uitgegaan van het loon over de maand november van het jaar 2019.

De loonsom wordt verminderd met:

 • uitkeringen van het UWV over het gehanteerde aangiftetijdvak, voor zover die uitkeringen in de loonsom zijn inbegrepen;
 • loon van werknemers waarvoor ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV, vermenigvuldigd met 1,5 (indien verzoeken zijn ingediend na 17 maart 2020 bij het UWV);
 • de uitbetaling van vakantiebijslag in het gehanteerde aangiftetijdvak, behoudens ingeval de vakantiebijslag niet wordt gereserveerd;
 • loon van een werknemer boven het bedrag van € 9.538,00 per tijdvak van een maand.

De loonsom wordt vermenigvuldigd met 0,926, indien de werkgever geen vakantiebijslag voor de werknemer reserveert.

 • Is de loonsom ook inclusief werkgeverslasten?

Ja, met dien verstande dat de opslag voor de werkgeverslasten standaard 30% is.

 • Als ik loonuitsluiting kan toepassen, mag ik dan toch loon doorbetalen en dit betrekken bij de hoogte van de loonsom in de zin van de NOW-regeling?

Ja.

 • Wat als er sprake is van een wisselende arbeidsomvang / te werken uren?

Dan betaalt u het gemiddelde van de uren gewerkt in januari 2020. Betaalt u minder, dan is de subsidie lager.

 • Valt de transitievergoeding of enige andere vorm van ontslagvergoeding onder de loonsom, zoals wordt bedoeld in de NOW-regeling?

Nee.

 

Vragen over beëindiging arbo-overeenkomsten en ontslag

 • Wat is ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de zin van de NOW-regeling?

Het gaat om de ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomisch ontslag (derhalve een ontslag op grond van artikel 7:669 lid 3 onder a BW). Het gaat dus alleen om een verzoek bij het UWV tot toestemmingsverlening voor het geven van bedrijfseconomisch ontslag (de ontslagaanvraag UWV).

Bedrijfseconomische redenen zijn bijvoorbeeld een slechte financiële positie, werkvermindering, organisatorische veranderingen/reorganisatie, technologische veranderingen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing en het vervallen van een loonkostensubsidie. Het spreekt voor zich dat in de praktijk zich ook een combinatie van redenen kan voordoen die leidt tot het structureel vervallen van arbeidsplaatsen.

 • Wanneer mag u geen ontslagaanvraag indienen, zoals wordt bedoeld in de NOW-regeling?

In de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020: de formeel werkgever mag bij UWV geen ontslagaanvraag indienen.

In de periode van 18 maart tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van de NOW-regeling: de formeel werkgever mag geen ontslagaanvraag indienen. Heeft de werkgever dat wel gedaan, dan kan de werkgever de ontslagaanvraag binnen vijf werkdagenna inwerkingtreding van de NOW-regeling intrekken.

In de periode na het tijdstip van inwerkingtreding van de NOW-regeling: de formeel werkgever mag geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen en dient dat binnen vijf werkdagenna indiening van die ontslagaanvraag in te trekken wil gebruik kunnen worden gemaakt van de NOW-regeling.

 • Is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd, met wederzijds goedvinden, een einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zoals wordt bedoeld in de NOW-regeling?

Nee.

 • Heeft het consequenties als ik werknemers ontsla in de proeftijd of afscheid neem wegens einde van de arbeidsovereenkomst bij rechtswege of met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindig?

Ja, de werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden met driemaal de loonsom zoals gebruikt bij de berekening van de het voorschot. Een daling van de loonsom (dat zal het geval zijn als er dus afscheid wordt genomen) heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie.

 • Wat zijn de consequenties voor de subsidie vanuit de NOW-regeling als u een ontslagaanvraag hebt ingediend bij het UWV en deze niet of te laat intrekt?

Dit heeft consequenties voor de subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon van de ontslagen werknemers plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

 • Maakt het nog uit dat op een ontslagaanvraag door het UWV afwijzend wordt beslist?

U hebt de kans om de aanvraag in te trekken en als dat niet is gebeurd ben u te laat.

 

Overige vragen

 • Wat te doen bij meerdere loonheffingsnummers?

Dien per loonheffingsnummer een aanvraag in. Let op: wel omzetverlies voor de gehele onderneming opgeven. Bij elke aanvraag dus dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode invullen.

 • Hoe zit het met internationaal werkende werknemers?

Voor zover het gaat om lonen van werknemers die sociaal verzekerd zijn in Nederland, kan de subsidie worden aangevraagd. Dit kan dus ook als de werknemers gedetacheerde werknemers zijn, die op grond Verordening (EG) 863/2004 in Nederland sociaal verzekerd zijn.

 • Hoe zit het met buitenlandse ondernemingen / rechtspersonen?

Voor zover zij werkgever zijn van in Nederland sociaal verzekerde werknemers, kunnen zij ook een beroep doen op de NOW-regeling.

 • Is een bestuurder aansprakelijk voor de terugbetaling van de subsidie als over een paar maanden de onderneming die de subsidie heeft aangevraagd failliet gaat en de onderneming geen recht had op de subsidie dan wel te veel heeft ontvangen?

Op grond van de NOW-regeling geldt geen bestuurdersaansprakelijkheid.

 • Valt de directeur-grootaandeelhouder onder de NOW-regeling?

Ja, mits u als directeur-grootaandeelhoudersociaal verzekerd bent.

 

[Disclaimer]

Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. In dit document wordt algemene informatie verstrekt. Niet is beoogd om hiermee juridisch advies te geven voor een concrete situatie. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van dit document, aanvaardt In Person geen aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan. Alle rechten voorbehouden.